دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, سال (2002-3)

عنوان : ( ساخت کربن فعال با استفاد از فعال سازی شیمیایی پوست گردو )

نویسندگان: مجید عابدین زادگان عبدی , محمد مهدیارفر , علیمراد رشیدی , علی احمدپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله حاصل بررسیهای آزمایشگاهی انجام گرفته در زمینه ساخت کربن فعال ارائه شده است. روش مورد استفاده فعال سازی شیمیایی پوست گردو توسط عامل فعال ساز کلرید روی بوده است. در این بررسیها مشخص گردید که افزایش نسبت وزنی عامل فعال ساز به ماده خام تا 100% وزنی، منجر به افزایش شدید سطح آزاد، حجم حفره ها و نیز عدد یدی محصول نهایی می گردد و افزایش بیشتر نسبت عامل فعالساز تا میزان دو برابر، منجر به افزایش تدریجی سطح آزاد و حجم حفره ها می شود و بر روی عدد یدی محصول اثری ندارد. اندازه ذرات ماده خام در محدوده مورد بررسی، اثر چشمگیری را بر روی خواص سطحی و جذبی محصول نشان نداده است.

کلمات کلیدی

, کربن فعال, فعال سازی شیمیایی, جذب سطحی, جاذب ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200175,
author = {مجید عابدین زادگان عبدی and محمد مهدیارفر and علیمراد رشیدی and احمدپور, علی},
title = {ساخت کربن فعال با استفاد از فعال سازی شیمیایی پوست گردو},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2002},
month = {March},
issn = {1028-3080},
keywords = {کربن فعال، فعال سازی شیمیایی، جذب سطحی، جاذب ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت کربن فعال با استفاد از فعال سازی شیمیایی پوست گردو
%A مجید عابدین زادگان عبدی
%A محمد مهدیارفر
%A علیمراد رشیدی
%A احمدپور, علی
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2002

[Download]