دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (13), شماره (1), سال (2001-4) , صفحات (29-39)

عنوان : ( شبیه سازی و کنترل ارتعاشات هنگام ماشینکاری قطعات قابل انعطاف. )

نویسندگان: بهنام معتکف ایمانی , محمد کاظمی نصرابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرزکاری، مدلسازی نیروهای برشی، ماشینکاری قطعات قابل انعطاف

کلمات کلیدی

, فرزکاری, مدلسازی نیروهای برشی, ماشینکاری قطعات قابل انعطاف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200188,
author = {معتکف ایمانی, بهنام and کاظمی نصرابادی, محمد},
title = {شبیه سازی و کنترل ارتعاشات هنگام ماشینکاری قطعات قابل انعطاف.},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2001},
volume = {13},
number = {1},
month = {April},
issn = {1028-3080},
pages = {29--39},
numpages = {10},
keywords = {فرزکاری، مدلسازی نیروهای برشی، ماشینکاری قطعات قابل انعطاف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی و کنترل ارتعاشات هنگام ماشینکاری قطعات قابل انعطاف.
%A معتکف ایمانی, بهنام
%A کاظمی نصرابادی, محمد
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2001

[Download]