برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200205,
author = {مدرس رضوی, سیدمحمدرضا},
title = {بررسي اثر موقعيت شمع روي احتراق در موتورهاي اشتعال جرقه اي},
booktitle = {نهمين كنفرانس سالانه و پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك isme2001},
year = {2001},
keywords = {شبيه سازي، موتورهاي اشتعال جرقه اي - موقعيت شمع - سطح جبهه شعله -سطح انتقال حرارت - حجم ناحيه سوخته شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي اثر موقعيت شمع روي احتراق در موتورهاي اشتعال جرقه اي
%A مدرس رضوی, سیدمحمدرضا
%J نهمين كنفرانس سالانه و پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك isme2001
%D 2001

[Download]