مقالات كنگره فاضلين نراقي , 2002-03-21

Title : Improved Numerical Model of Thermal Degradation of Non-charring Solid Materials ( Improved Numerical Model of Thermal Degradation of Non-charring Solid Materials )

Authors: Javad Abolfazli Esfahani ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200230,
author = {Abolfazli Esfahani, Javad},
title = {Improved Numerical Model of Thermal Degradation of Non-charring Solid Materials},
booktitle = {مقالات كنگره فاضلين نراقي},
year = {2002},
keywords = {Thermal degradarion PMMA-oxygen-Numerical method},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Improved Numerical Model of Thermal Degradation of Non-charring Solid Materials
%A Abolfazli Esfahani, Javad
%J مقالات كنگره فاضلين نراقي
%D 2002

[Download]