دانشکده فنی دانشگاه تهران, دوره (35), شماره (4), سال (2001-1) , صفحات (489-498)

عنوان : ( تحلیل غیر خطی قاب های دو بعدی بتن مسلح با در نظر گرفتن اثر دورگیری فولادهای عرضی )

نویسندگان: محمدرضا اصفهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این ‌مقاله ‌با استفاده از یک الگوی جزء درشت اجزاء محدود (Mac. FEM)، تحلیل غیر خطی (هندسی و مصالح) قاب های دو بعدی بتن آرمه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در مبحث مقاومت مصالح، برای محاسبه سفتی خمشی(EI) هر مقطع بایستی محوری بعنوان محور مبنا در نظرگرفت. در تحلیل های کشسانی خطی، محور مبنای محاسبه سفتی‌ خمشی، مرکز هندسی‌ مقطع می‌باشد. در تحلیل های غیر خطی با در نظر گرفتن تغییر رفتار مصالح در طی بارگذاری‌، دیگر مرکز هندسی‌، محورمبنا نخواهد بود. در این مقاله به منظور محاسبه سفتی‌ خمشی‌، از محور مبنای جدیدی به نام مرکز سفتی که بر پایه روابط مقاومت مصالح و اجزای محدود بدست می‌آید، استفاده شده که‌در طی تحلیل جابجا می‌گردد. این در حا‌لی است که پژوهشگران تا کنون در تحلیل ها محور ثابتی را بکار برده‌اند. در بحث رفتار فشاری بتن، تأ‌ثیر فولادهای عرضی در افزایش مقاومت مقاطع بتن مسلح در نظر گرفته شده است. تأثیر این نوع فولادها حتی در رفتار تیرهای طرح شده با فولاد زیاد نیز قابل توجه می‌باشد. مقایسه نتایج تحلیل به کمک الگوی یاد شده با نتایج آزمایش و دیگر تحلیل ها نشان می دهد که الگوی بکار رفته با تکیه بر مرکز سفتی پیشنهادی و عامل دورگیری بخوبی رفتار و مقاومت نهایی سازه را پیش بینی می‌کند.

کلمات کلیدی

, تحلیل غیر خطی, روش اجرای محدود, دورگیری, سفتی خمشی, فولاد عرضی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200245,
author = {اصفهانی, محمدرضا},
title = {تحلیل غیر خطی قاب های دو بعدی بتن مسلح با در نظر گرفتن اثر دورگیری فولادهای عرضی},
journal = {دانشکده فنی دانشگاه تهران},
year = {2001},
volume = {35},
number = {4},
month = {January},
issn = {1026-0803},
pages = {489--498},
numpages = {9},
keywords = {تحلیل غیر خطی، روش اجرای محدود، دورگیری، سفتی خمشی، فولاد عرضی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل غیر خطی قاب های دو بعدی بتن مسلح با در نظر گرفتن اثر دورگیری فولادهای عرضی
%A اصفهانی, محمدرضا
%J دانشکده فنی دانشگاه تهران
%@ 1026-0803
%D 2001

[Download]