تحقیقات جغرافیایی, سال (2000-8)

عنوان : ( مسكن طوايف تركمن، تحليل كاركردي يك تحول تكنيكي و اجتماعي )

نویسندگان: محمدحسین پاپلی یزدی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200290,
author = {پاپلی یزدی, محمدحسین},
title = {مسكن طوايف تركمن، تحليل كاركردي يك تحول تكنيكي و اجتماعي},
journal = {تحقیقات جغرافیایی},
year = {2000},
month = {August},
issn = {1019-7052},
keywords = {مسكن - خويشاوندي - مناسبات اجتماعي - فرهنگ پذيري - ازدواج پدرمكاني - كاركرد - بي كاركرد - كژكاركرد - ساختار - تحول - عناصر اجتماعي.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مسكن طوايف تركمن، تحليل كاركردي يك تحول تكنيكي و اجتماعي
%A پاپلی یزدی, محمدحسین
%J تحقیقات جغرافیایی
%@ 1019-7052
%D 2000

[Download]