جمعیت, سال (2000-3)

عنوان : ( معرفي فرمولي جهت برآورد درجه نفوذ و سلسله مراتب سكونتگاههاي روستائي )

نویسندگان: حمید شایان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200294,
author = {شایان, حمید},
title = {معرفي فرمولي جهت برآورد درجه نفوذ و سلسله مراتب سكونتگاههاي روستائي},
journal = {جمعیت},
year = {2000},
month = {March},
issn = {****-0040},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفي فرمولي جهت برآورد درجه نفوذ و سلسله مراتب سكونتگاههاي روستائي
%A شایان, حمید
%J جمعیت
%@ ****-0040
%D 2000

[Download]