شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق , 2001-10-22

عنوان : ( کنترل هماهنگ tcsc,svc جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با اعمال کنترل کننده ترکیبی مد لغزشی فازی )

نویسندگان: رضا قاضی , اسد عازمی , کاظم پور بدخشان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200375,
author = {قاضی, رضا and عازمی, اسد and پور بدخشان, کاظم},
title = {کنترل هماهنگ tcsc,svc جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با اعمال کنترل کننده ترکیبی مد لغزشی فازی},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2001},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کنترل مد لغزشی فازی تطبیقی- فیدبک بهینه حالت (lqg)- جبران کننده خازن سری (tcsc)- جبران کننده استاتیکی توان راکتیو (svc) - ابزار facts},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل هماهنگ tcsc,svc جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با اعمال کنترل کننده ترکیبی مد لغزشی فازی
%A قاضی, رضا
%A عازمی, اسد
%A پور بدخشان, کاظم
%J شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2001

[Download]