خلاصه مقالات سومين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران , 2002-10-29

عنوان : ( ارزيابي همبستگي بين مقادير كلسيم تام، يونيزه و فسفرغير آل سرم با آلبومين و پروتئين تام دامهاي سالم و )

نویسندگان: حسام الدین سیفی , محمود چمساز , مهرداد مهری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200387,
author = {سیفی, حسام الدین and چمساز, محمود and مهری, مهرداد},
title = {ارزيابي همبستگي بين مقادير كلسيم تام، يونيزه و فسفرغير آل سرم با آلبومين و پروتئين تام دامهاي سالم و},
booktitle = {خلاصه مقالات سومين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزيابي همبستگي بين مقادير كلسيم تام، يونيزه و فسفرغير آل سرم با آلبومين و پروتئين تام دامهاي سالم و
%A سیفی, حسام الدین
%A چمساز, محمود
%A مهری, مهرداد
%J خلاصه مقالات سومين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران
%D 2002

[Download]