مجموعه مقالات بيست و ششمين كنگره جهاني دامهاي كوچك , 2001-08-23

Title : EFFECTS OF BETA-AMINOPROPIONITRIL FUMARAT (BAPN-F) IN HEALING OF EXPERIMENTAL GASTROCENEMIUS TENDON ( اثرات التيامي BAPN-F در جراحات تجربي وتر GT د سگ )

Authors: Kamran Sardari , Ahmad Reza Movassaghi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200401,
author = {Sardari, Kamran and Movassaghi, Ahmad Reza},
title = {EFFECTS OF BETA-AMINOPROPIONITRIL FUMARAT (BAPN-F) IN HEALING OF EXPERIMENTAL GASTROCENEMIUS TENDON},
booktitle = {مجموعه مقالات بيست و ششمين كنگره جهاني دامهاي كوچك},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T EFFECTS OF BETA-AMINOPROPIONITRIL FUMARAT (BAPN-F) IN HEALING OF EXPERIMENTAL GASTROCENEMIUS TENDON
%A Sardari, Kamran
%A Movassaghi, Ahmad Reza
%J مجموعه مقالات بيست و ششمين كنگره جهاني دامهاي كوچك
%D 2001

[Download]