كتابچه خلاصه مقالات ارائه شده پانزدهمين كنگره بين المللي فيزيولوژي و فارماكولوژي و چهاردهمين كنگره پ , 2001-10-23

عنوان : ( مقايسه اثرات باليني- فيزيولوژيك و بيوشيميايي حاصل از تجويز پيپكرونيوم با پانكرونيوم در بيهوشي عمومي )

نویسندگان: محمدرضا صدیقی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200408,
author = {صدیقی, محمدرضا},
title = {مقايسه اثرات باليني- فيزيولوژيك و بيوشيميايي حاصل از تجويز پيپكرونيوم با پانكرونيوم در بيهوشي عمومي},
booktitle = {كتابچه خلاصه مقالات ارائه شده پانزدهمين كنگره بين المللي فيزيولوژي و فارماكولوژي و چهاردهمين كنگره پ},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقايسه اثرات باليني- فيزيولوژيك و بيوشيميايي حاصل از تجويز پيپكرونيوم با پانكرونيوم در بيهوشي عمومي
%A صدیقی, محمدرضا
%J كتابچه خلاصه مقالات ارائه شده پانزدهمين كنگره بين المللي فيزيولوژي و فارماكولوژي و چهاردهمين كنگره پ
%D 2001

[Download]