بيست و هفتمين كنگره جهاني دامپزشكي تونس , 2002-08-23

Title : APPLICATION OF DNA VACCINE FOR IMMUNIZATION. GH. R. Hashemi Tabar.S ( APPLICATION OF DNA VACCINE FOR IMMUNIZATION. GH. R. Hashemi Tabar.S )

Authors: GHOLAMREZA HASHEMI TABAR ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200457,
author = {HASHEMI TABAR, GHOLAMREZA},
title = {APPLICATION OF DNA VACCINE FOR IMMUNIZATION. GH. R. Hashemi Tabar.S},
booktitle = {بيست و هفتمين كنگره جهاني دامپزشكي تونس},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T APPLICATION OF DNA VACCINE FOR IMMUNIZATION. GH. R. Hashemi Tabar.S
%A HASHEMI TABAR, GHOLAMREZA
%J بيست و هفتمين كنگره جهاني دامپزشكي تونس
%D 2002

[Download]