برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200463,
author = {احمدی, جعفر},
title = {ركوردها و حجم نمونه},
booktitle = {ششمين كنفرانس بين المللي امار ايران},
year = {2002},
keywords = {ركوردهاي پايين (بالا)- تقعر(تحدب)- براوردگر نااريب- براوردگر درستنمايي ماكزيم- براوردگر گشتاوري- اعداد استرلينگ نوع اول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ركوردها و حجم نمونه
%A احمدی, جعفر
%J ششمين كنفرانس بين المللي امار ايران
%D 2002

[Download]