ششمين كنفرانس بين المللي امار ايران , 2002-08-26

عنوان : ( اطلاع در توزيع بر نوع 12 (burrxii) )

نویسندگان: جعفر احمدی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200469,
author = {احمدی, جعفر},
title = {اطلاع در توزيع بر نوع 12 (burrxii)},
booktitle = {ششمين كنفرانس بين المللي امار ايران},
year = {2002},
keywords = {تابع دررستنمايي- براوردگر درستنمايي ماكزيمم- ماتريس اطلاع فيشر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اطلاع در توزيع بر نوع 12 (burrxii)
%A احمدی, جعفر
%J ششمين كنفرانس بين المللي امار ايران
%D 2002

[Download]