شریف, دوره (17), شماره (20), سال (2001-11) , صفحات (16-23)

عنوان : ( فاصله یابی خطا در خطوط انتقال قدرت با در نظر گرفتن اثر تغییرات متغیرهای خط انتقال با فرکانس )

نویسندگان: جواد ساده , علی محمد رنجبر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در

کلمات کلیدی

در
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200491,
author = {ساده, جواد and علی محمد رنجبر},
title = {فاصله یابی خطا در خطوط انتقال قدرت با در نظر گرفتن اثر تغییرات متغیرهای خط انتقال با فرکانس},
journal = {شریف},
year = {2001},
volume = {17},
number = {20},
month = {November},
issn = {1028-7167},
pages = {16--23},
numpages = {7},
keywords = {در},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فاصله یابی خطا در خطوط انتقال قدرت با در نظر گرفتن اثر تغییرات متغیرهای خط انتقال با فرکانس
%A ساده, جواد
%A علی محمد رنجبر
%J شریف
%@ 1028-7167
%D 2001

[Download]