برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200525,
author = {ابوالفضلی اصفهانی, جواد},
title = {تجزيه وتحليل تجربي بار حرارتي ترموسيفون مس و آب},
booktitle = {دهمين كنفرانس سالانه بين المللي مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيisme 2002},
year = {2002},
keywords = {ترموسيفون - سرد كننده - تبخير كننده - جابجايي آزاد - بار حرارتي},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجزيه وتحليل تجربي بار حرارتي ترموسيفون مس و آب
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%J دهمين كنفرانس سالانه بين المللي مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيisme 2002
%D 2002

[Download]