تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2001--1)

عنوان : ( مطبوعات خراسان در فاصله سالهاي 1320 تا مرداد 1332 )

نویسندگان: حسین الهی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200571,
author = {الهی, حسین},
title = {مطبوعات خراسان در فاصله سالهاي 1320 تا مرداد 1332},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2001},
month = {November},
issn = {1735-1596},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطبوعات خراسان در فاصله سالهاي 1320 تا مرداد 1332
%A الهی, حسین
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2001

[Download]