علوم و صنایع کشاورزی, دوره (16), شماره (1), سال (2003-3) , صفحات (3-15)

عنوان : ( بررسی میزان و حذف گوسیپول آزاد در کنجاله های تخم پنبه ناحیه خراسان به منظور ارائه یک جیره غذایی مناسب برای طیور گوشتی )

نویسندگان: ابوالقاسم گلیان , محمد سالارمعینی , فروزان طباطبائی یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی گوسیپول آزاد موجود در نمونه های کنجاله پنبه دانه نواحی خراسان و روش های حذف سمیت آن به جهت استفاده آن در جیره غذایی طیور گوشتی آزمایشی صورت گرفت. ابتدا به مدت یک ماه به طور روزانه از کارخانجات روغن کشی سه گل، سردخانه و روغن دشت واقع در نیشابور و کارخانه روغن کشی (قاسمیه) واقع در مشهد مقدار 2-1 کیلوگرم کنجاله از انتهای خط تولید برداشت گردید، پس از تجزیه تقریبی آنها در آزمایشگاه نمونه کنجاله پنبه دانه مشهد به دلیل بالاتر بودن میزان درصد پروتئین خام (3/29) و کمتر بودن میزان درصد فیبر خام (5/22) نسبت به سایر نمونه ها برای استفاده در جیره غذایی طیور انتخاب گردید. سپس میزان گوسیپول کل و گوسیپول آزاد آن به وسیله دستگاه کروماتوگرافی مایع با قدرت مانور بالا تعیین شد. به منظور بررسی اثرات سولفات آهن هیدراته بر کاهش میزان گوسیپول سه گروه آزمایشی شامل سولفات آهن برابر صفر، سولفات آهن به مقدار گوسیپول آزاد و سولفات آهن به مقدار گوسیپول کل کنجاله تهیه و میزان گوسیپول آزاد هر یک تعیین گردید. در عملیات مزرعه شامل 4 سطح کنجاله تخم پنبه 0، 5، 10 و 20 درصد و 3 سطح سولفات آهن هیدراته به مقدار صفر، برابر گوسیپول آزاد و برابر گوسیپول کل و براساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی تهیه شد. جیره ها دارای انرژی و پروتئین یکسان بوده و برای هر گروه آزمایشی 6 تکرار 8 قطعه ایی جوجه یکروزه نژاد راس اختصاص داده شد. جیره های مورد استفاده در این آزمایش برای مراحل پیش دان، میان دان و پس دان تهیه شده بودند. نتایج حاصله در آزمایشگاه نشان داد که میزان گوسیپول آزاد در نمونه کنجاله مشهد 023/0 درصد و میزان گوسیپول آن 077/0 درصد بود. افزایش سولفات آهن برابر با گوسیپول آزاد میزان گوسیپول آزاد را به 0001/0 درصد کاهش می داد و افزایش سولفات آهن برابر با گوسیپول کل میزان گوسیپول کل را به صفر درصد رساند. همچنین سطوح مختلف آهن هیدراته و کنجاله تخم پنبه تا سطح 20 درصد هیچگونه تاثیر معنی داری بر روی میزان مصرف خوراک روزانه، اضافه وزن، ضریب تبدیل خوراک به اضافه وزن و میزان تلفات جوجه ها نداشت.

کلمات کلیدی

, پروتئین خام, جوجه گوشتی, کنجاله پنبه دانه, گوسیپول آزاد,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200696,
author = {گلیان, ابوالقاسم and سالارمعینی, محمد and طباطبائی یزدی, فروزان},
title = {بررسی میزان و حذف گوسیپول آزاد در کنجاله های تخم پنبه ناحیه خراسان به منظور ارائه یک جیره غذایی مناسب برای طیور گوشتی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2003},
volume = {16},
number = {1},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {3--15},
numpages = {12},
keywords = {پروتئین خام، جوجه گوشتی، کنجاله پنبه دانه، گوسیپول آزاد،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان و حذف گوسیپول آزاد در کنجاله های تخم پنبه ناحیه خراسان به منظور ارائه یک جیره غذایی مناسب برای طیور گوشتی
%A گلیان, ابوالقاسم
%A سالارمعینی, محمد
%A طباطبائی یزدی, فروزان
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2003

[Download]