علوم و صنایع کشاورزی, دوره (15), شماره (2), سال (2001-3) , صفحات (185-189)

عنوان : ( ارتباط طول دوره آبستنی با بعضی از صفات اقتصادی گاوهای شیری هلشتاین کانادایی )

نویسندگان: فریدون افتخارشاهرودی , محسن دانش مسگران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای بررسی اثر طول دوره غیر آبستنی بر صفات اقتصادی گاوهای شیری از اطلاعات گاوداری مهدشت ساری که در طی سال های 1373 تا 1377 جمع آوری شده بود استفاده شد.

کلمات کلیدی

, دوره آبستنی, صفات اقتصادی, هلشتاین کانادایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200700,
author = {افتخارشاهرودی, فریدون and دانش مسگران, محسن},
title = {ارتباط طول دوره آبستنی با بعضی از صفات اقتصادی گاوهای شیری هلشتاین کانادایی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2001},
volume = {15},
number = {2},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {185--189},
numpages = {4},
keywords = {دوره آبستنی، صفات اقتصادی، هلشتاین کانادایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط طول دوره آبستنی با بعضی از صفات اقتصادی گاوهای شیری هلشتاین کانادایی
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%A دانش مسگران, محسن
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2001

[Download]