پنجمين سمينار شيمي فيزيك ايران , 2002-01-31

Title : determination of potential energy function of helium via the inversion of reduced viscosity collisio ( تعيين تابع انرژي پتانسيل هليم از طريق وارونگي انتگرالهاي برخورد كاهش يافته وسكوزيته در فشار صفر )

Authors: Elaheh Kafshdare Goharshadi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200730,
author = {Kafshdare Goharshadi, Elaheh},
title = {determination of potential energy function of helium via the inversion of reduced viscosity collisio},
booktitle = {پنجمين سمينار شيمي فيزيك ايران},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T determination of potential energy function of helium via the inversion of reduced viscosity collisio
%A Kafshdare Goharshadi, Elaheh
%J پنجمين سمينار شيمي فيزيك ايران
%D 2002

[Download]