سومين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران , 2001-02-17

عنوان : ( مديريت و نقش آن در ارتقاي بهره وري و كارآيي واحدهاي كشاورزي )

نویسندگان: مجتبی طهمورث پور ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200741,
author = {طهمورث پور, مجتبی},
title = {مديريت و نقش آن در ارتقاي بهره وري و كارآيي واحدهاي كشاورزي},
booktitle = {سومين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مديريت و نقش آن در ارتقاي بهره وري و كارآيي واحدهاي كشاورزي
%A طهمورث پور, مجتبی
%J سومين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران
%D 2001

[Download]