ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران , 2000-09-03

عنوان : ( ارزيابي صفات فيزيولوژيك موثر بر بهبود عملكرد ارقام جم و كرج 31-60-12 نخود تحت تاثير ارايشهاي متفاوت )

نویسندگان: عبدالرضا باقری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200764,
author = {باقری, عبدالرضا},
title = {ارزيابي صفات فيزيولوژيك موثر بر بهبود عملكرد ارقام جم و كرج 31-60-12 نخود تحت تاثير ارايشهاي متفاوت},
booktitle = {ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزيابي صفات فيزيولوژيك موثر بر بهبود عملكرد ارقام جم و كرج 31-60-12 نخود تحت تاثير ارايشهاي متفاوت
%A باقری, عبدالرضا
%J ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران
%D 2000

[Download]