علوم و صنایع کشاورزی, سال (2002-3) , صفحات (1-10)

عنوان : ( واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد به انواع شخم و بقایای گیاهی در تناوبهای متفاوت زراعی )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهري صفاري ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

test

کلمات کلیدی

test
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200767,
author = {کوچکی, علیرضا and مهري صفاري},
title = {واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد به انواع شخم و بقایای گیاهی در تناوبهای متفاوت زراعی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2002},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {test},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد به انواع شخم و بقایای گیاهی در تناوبهای متفاوت زراعی
%A کوچکی, علیرضا
%A مهري صفاري
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2002

[Download]