علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (9), شماره (1), سال (2002-4) , صفحات (153-160)

عنوان : ( اصلاح روش اندازه گیری قوام رب گوجه فرنگی به روش بوستویک )

نویسندگان: مصطفی مظاهری طهرانی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراندازه گیری قوام فرآورده های غلیظ شده گوجه فرنگی به روش قوام سنج بوستویک بایدآنها را تا 2 1 درصد ماده جامد محلول طبیعی رقیق کرد. بررسی قوام رب در بر یکسهای مختلف نشان داده است که با افزایش بریکس خطای اندازه گیری قوام به روش بوستویک افزایش می یابد. میزان خشک شدن فراکسیون مواد جامد نا محلول در آب و عدم توانایی شان برای جذب مجدد را باعث ایجاد این خطا در اندازه گیری قوام رب (بخصوص در بریکسهای بالا)می دانند. لذا در این تحقیق اثر واریته ، غلظت رب ودرجه حرارت اندازه گیری قوام جهت تعیین تغییرات خطای قوام سنج بوستویک واصلاح آن بررسی شده است.نتایج نشان داد که واریته تاثیری در دقت اندازه گیری قوام به روش بوستویک ندارد ولی بریکس ودرجه حرارت اثر بسیار معنی داری را روی دقت اندازه گیری قوام ودرنتیجه افزایش خطای اندازه گیری قوام به روش بوستویک بخصوص در بریکس های بالا می گذارد. نتایج نشان داد که با حرارت دهی رب قیق شده (تا حد 45 درجه سانتی گراد) وسپس سرد کردن می توان خطای اندازه گیری قوام را تا حد بسیار زیادی کاهش داد. همچنین با استفاده از رابطه رگرسیونی بین بریکس و درجه حرارت با قوام بوستویک می توان برآورد دقیقی از قوام را بدست آورد ) 94/0 = R2).

کلمات کلیدی

, قوام بوستویک , اصلاح روش اندازه گیری, رب گوجه فرنگی, واریته گوجه فرنگی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200801,
author = {مظاهری طهرانی, مصطفی and مرتضوی, سید علی and شهیدی, فخری and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {اصلاح روش اندازه گیری قوام رب گوجه فرنگی به روش بوستویک},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2002},
volume = {9},
number = {1},
month = {April},
issn = {1028-3099},
pages = {153--160},
numpages = {7},
keywords = {قوام بوستویک ، اصلاح روش اندازه گیری، رب گوجه فرنگی، واریته گوجه فرنگی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اصلاح روش اندازه گیری قوام رب گوجه فرنگی به روش بوستویک
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%A مرتضوی, سید علی
%A شهیدی, فخری
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2002

[Download]