هفتمين همايش علوم داروئي , 2000-08-26

عنوان : ( استخراج و شناسايي خصوصيات كمي و كيفي اسانس زعفران )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200842,
author = {طباطبائی یزدی, فریده},
title = {استخراج و شناسايي خصوصيات كمي و كيفي اسانس زعفران},
booktitle = {هفتمين همايش علوم داروئي},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استخراج و شناسايي خصوصيات كمي و كيفي اسانس زعفران
%A طباطبائی یزدی, فریده
%J هفتمين همايش علوم داروئي
%D 2000

[Download]