هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران , 2002-08-24

عنوان : ( سنجش كارايي سه مدل تجربي در پيشگويي افت عملكرد ذرت در شرايط رقابت با علف هرز تاح خروس (amaranthus re )

نویسندگان: محمد بنایان اول ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200844,
author = {بنایان اول, محمد},
title = {سنجش كارايي سه مدل تجربي در پيشگويي افت عملكرد ذرت در شرايط رقابت با علف هرز تاح خروس (amaranthus re},
booktitle = {هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران},
year = {2002},
keywords = {رقابت- ذرت- علف هرز تاج خروس- مدلهاي تجربي- پيشگويي عملكرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنجش كارايي سه مدل تجربي در پيشگويي افت عملكرد ذرت در شرايط رقابت با علف هرز تاح خروس (amaranthus re
%A بنایان اول, محمد
%J هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران
%D 2002

[Download]