علوم و صنایع کشاورزی, دوره (14), شماره (2), سال (2000-9) , صفحات (3-12)

عنوان : ( مطالعه، شناسایی و معرفی 6 گونه از گلسنگهای صخره ای ارتفاعات شمال شرقی مشهد - منطقه مارشک (حوزه سد کا )

نویسندگان: محمود ذکائی , فاطمه عابدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه تعیین و تشخیص گلسنگهای

کلمات کلیدی

گلسنگ های صخره ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200878,
author = {ذکائی, محمود and عابدی, فاطمه},
title = {مطالعه، شناسایی و معرفی 6 گونه از گلسنگهای صخره ای ارتفاعات شمال شرقی مشهد - منطقه مارشک (حوزه سد کا},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2000},
volume = {14},
number = {2},
month = {September},
issn = {1029-4791},
pages = {3--12},
numpages = {9},
keywords = {گلسنگ های صخره ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه، شناسایی و معرفی 6 گونه از گلسنگهای صخره ای ارتفاعات شمال شرقی مشهد - منطقه مارشک (حوزه سد کا
%A ذکائی, محمود
%A عابدی, فاطمه
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2000

[Download]