دانشور پزشکی, دوره (7), شماره (27), سال (2000-4) , صفحات (57-64)

عنوان : ( بررسی فیزیولوژیک اثرات تجویز عصاره آبی برگ کاسنی بر میزان کاتیونهای سرم خون و نسبت جنسی نوزادان در ر )

نویسندگان: مرتضی بهنام رسولی , حسین حسین زاده , علی علی اکبرپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200882,
author = {بهنام رسولی, مرتضی and حسین حسین زاده and علی اکبرپور, علی},
title = {بررسی فیزیولوژیک اثرات تجویز عصاره آبی برگ کاسنی بر میزان کاتیونهای سرم خون و نسبت جنسی نوزادان در ر},
journal = {دانشور پزشکی},
year = {2000},
volume = {7},
number = {27},
month = {April},
issn = {2716-9723},
pages = {57--64},
numpages = {7},
keywords = {کاسنی، جنسیت، کاتیون های خون، رت. نسبت جنسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فیزیولوژیک اثرات تجویز عصاره آبی برگ کاسنی بر میزان کاتیونهای سرم خون و نسبت جنسی نوزادان در ر
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A حسین حسین زاده
%A علی اکبرپور, علی
%J دانشور پزشکی
%@ 2716-9723
%D 2000

[Download]