تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, شماره (51), سال (2001-7) , صفحات (153-176)

عنوان : ( حدوث و قدم نفس در ایینه قران و حدیث )

نویسندگان: حسن نقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیری است که ذهن جستجوگر آدمی در پی یافتن پاسخ به پرسشها ومعماهای مربوط به حیات خویش و خاستگاه آن است. فیلسوفان، عارفان،‌مفسران و محدثان، کم و بیش در این عرصه به گفت و گو نشسته‌اند که نفس آدمی چگونه حقیقتی است و سابقه وجودی آن تا کجاست؟ آیا بر بدن تقدم دارد؟ این تقدم اگر حقیقت دارد، چگونه است و متون دینی در این باب چه رهنمودهایی دارد؟ این رهنمودها تا چه حد بر داده‌های عقلی استوار است. نگارنده در این نوشتار با طرح آیات و روایاتی که مورد استناد مدعیان تقدم نفس بر بدن قرار گرفته، در صدد است تا نشان دهد متون مورد نظر در اثبات تقدم نفس بدان معنی که اهل ظاهر پنداشته‌اند،‌ چندان کارآیی ندارد. هرچند پذیرش نوعی پیشینه برای جان آدمی نسبت به بدن، انکار ناپذیر می‌نماید؛ اما این معنی با پذیرش وجود حقیقتی متشخص و فراتر از بدن به نام نفس ملازمت ندارد.

کلمات کلیدی

, حدوث, قدم, روح, نفس, جنود مجنده, طینت, عالم ذر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200894,
author = {نقی زاده, حسن},
title = {حدوث و قدم نفس در ایینه قران و حدیث},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2001},
number = {51},
month = {July},
issn = {1735-1596},
pages = {153--176},
numpages = {23},
keywords = {حدوث- قدم- روح- نفس- جنود مجنده- طینت- عالم ذر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حدوث و قدم نفس در ایینه قران و حدیث
%A نقی زاده, حسن
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2001

[Download]