برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200897,
author = {حسین زاده باجگیران, محسن},
title = {پژوهشي درباره كتاب جامعه},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2001},
month = {March},
issn = {1735-1596},
keywords = {جامعه- جفر- صحيفه علي (ع)- مصحف فاطمه(س)- اسناد جامعه و راويان ان- فقه شيعه- ارسال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهشي درباره كتاب جامعه
%A حسین زاده باجگیران, محسن
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2001

[Download]