دانشگاه علوم پزشکی همدان, دوره (7), شماره (4), سال (2001-10) , صفحات (29-34)

عنوان : ( بررسی اختلالات تکاملی ناشی از تجویز استرادیول در اندام های حرکتی جنین موش صحرایی )

نویسندگان: محمدرضا نیکروش , مرتضی بهنام رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترکیبات استروژنی و پروژسترونی از مهمترین هورمونهای جنسی زنانه هستند که علاوه بر کاربرد آنها در تهیه قرصهای ضدحاملگی ، در درمان بعضی از بیماریهای زنان نیز مورد استفاده قرار می گیرند. در عین حال این احتمال نیز وجود دارد که مصرف هورمونهای جنسی ماده در طول دوره حاملگی و بویژه در طول دوره بحرانی ١٣٧٧ در بخش - رشد و تکامل ، موجب بروز ناهنجاریهایی در جنین شوند . این مطالعه در فاصله بین سالهای ٧٨ زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد و با هدف مطالعه تجویز استرادیول و تأثیر احتمالی آن بر روی تکامل جنینی موش صحرائی انجام گرفت. ١٦ ح املگی ،١٤ ، ٠ استرادیول والریت در یکی از روزهای ١٢ /١٥ mg/kg اثرات یک نوبت تزریق عضلانی بترتیب در گروههای تجربی ١و ٢و ٣ و معادل آن تزریق سرم فیزیولوژی در گروه ٤(گروه کنترل ) ، در موش صحرایی از نژاد ویستار مورد بررسی قرار گرفت . پس از قطع نخاع موشهای حامله در آخرین روز حاملگی ، جنینهای متعلق به هر مادر شمارش و پس از فیکس شدن در فرمالین ١٠ % از نظر رشد و تکامل اندامها مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان می دهند که الگوهای متنوعی از نقایص اندامهای حرکتی شامل سین داکتیلی ، تتراداکتیلی ، فوکوملیا و همچنین عدم تقارن در موقعیت و کاهش طول اندامهای حرکتی دیده می شود که میزان وقوع آن در م قایسه بین گروهی در میان جنین های متعلق به گروههای تجربی بویژه در گروه ١ افزایش یافته است. از آنجایی که در موش صحرایی پیدایش جوانه اندامهای حرکتی و دوره بحرانی رشد و تکامل جنینی مربوط به آنها در محدوده زمانی روزهای یازدهم تا سیزدهم حاملگی است، نتای ج حاصل براین نکته دلالت می کنند که تجویز استرادیول در محدوده دوره بحرانی فوق احتمالا " با مداخله در پدیده مرگ از پیش برنامه ریزی شده و یا بلوک نمودن گیرنده های پیک های شیمیایی در سطح سلولهای جوانه اندام، (Programed cell death) سلولی ممکن است بتواند روند شکل گیری و تکامل اندامهای حرکتی را تحت تأثیر قرار دهد و به نقایصی از آنچه که دیده شد منجر شود

کلمات کلیدی

, استرادیول , اندامهای حرکتی, ناهنجاریها, موش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200906,
author = {محمدرضا نیکروش and بهنام رسولی, مرتضی},
title = {بررسی اختلالات تکاملی ناشی از تجویز استرادیول در اندام های حرکتی جنین موش صحرایی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی همدان},
year = {2001},
volume = {7},
number = {4},
month = {October},
issn = {1025-4285},
pages = {29--34},
numpages = {5},
keywords = {استرادیول - اندامهای حرکتی- ناهنجاریها- موش صحرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اختلالات تکاملی ناشی از تجویز استرادیول در اندام های حرکتی جنین موش صحرایی
%A محمدرضا نیکروش
%A بهنام رسولی, مرتضی
%J دانشگاه علوم پزشکی همدان
%@ 1025-4285
%D 2001

[Download]