علوم پایه پزشکی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2000-4) , صفحات (8-12)

عنوان : ( بررسی اثرات هیپوتیروئیدیسم مادری و تیروکسین درمانی بر میزان یادگیری زاده ها در رت )

نویسندگان: مرتضی بهنام رسولی , جواد رضانژادجولائی , موسی الرضا حاج زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200909,
author = {بهنام رسولی, مرتضی and رضانژادجولائی, جواد and موسی الرضا حاج زاده},
title = {بررسی اثرات هیپوتیروئیدیسم مادری و تیروکسین درمانی بر میزان یادگیری زاده ها در رت},
journal = {علوم پایه پزشکی ایران},
year = {2000},
volume = {3},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-3874},
pages = {8--12},
numpages = {4},
keywords = {تیروئید- تیروکسین- هیپوتیروئید- یادگیری- رت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات هیپوتیروئیدیسم مادری و تیروکسین درمانی بر میزان یادگیری زاده ها در رت
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A رضانژادجولائی, جواد
%A موسی الرضا حاج زاده
%J علوم پایه پزشکی ایران
%@ 2008-3874
%D 2000

[Download]