مطالعات اسلامی, دوره (1), شماره (50), سال (2000-9) , صفحات (81-128)

عنوان : ( علیت در فیزیک جدید )

نویسندگان: علی حقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200984,
author = {حقی, علی},
title = {علیت در فیزیک جدید},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2000},
volume = {1},
number = {50},
month = {September},
issn = {1010-4992},
pages = {81--128},
numpages = {47},
keywords = {علیت-جبرانگاری(دترمینیسم)-اصالت ماده-بینش مکانیکی-ایده الیسم فیزیکی-اصل عدم قطعیت-احتمال-تصادف-عدمموجیبت علی-جهان باز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T علیت در فیزیک جدید
%A حقی, علی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2000

[Download]