مطالعات اسلامی, دوره (36), شماره (65), سال (2004-3) , صفحات (134-164)

عنوان : ( جست و جو در احوال و آثار شادروان محمود رامیار )

نویسندگان: سیدکاظم طباطبائی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دربارة احوال و آثار قرآن شناس، دین پژوه و استاد نامی دانشگاه مشهد شادروان محمود رامیار این جا و آن جا سخنانی گفته و مطالبی نوشته‌اند؛ اما آن نوشته‌ها عُمدةً ناقص، نامستند و گاه نادرست و مبالغه‌آمیز است. بدین سبب نگارنده با بررسی کتابها و مقالات و مطالعة دقیق پروندة نامبرده که در بایگانی دانشگاه مشهد و دانشکدة الهیات مضبوط است و نیز با تکیه بر اطلاعات شخصی خود و برخی از همکاران معاصر وی کوشیده است تا نقشی از شخصیت و روحیات و نیم قرن تکاپوی این استاد فرهیخته را ترسیم کند. باشد که هم معاصران و هم آیندگان را سودمند افتد.

کلمات کلیدی

, محمود رامیار, قرآن پژوهی, تاریخ قرآن, دانشکدة الهیات, دانشگاه فردوسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201354,
author = {طباطبائی پور, سیدکاظم},
title = {جست و جو در احوال و آثار شادروان محمود رامیار},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2004},
volume = {36},
number = {65},
month = {March},
issn = {1010-4992},
pages = {134--164},
numpages = {30},
keywords = {محمود رامیار، قرآن پژوهی، تاریخ قرآن، دانشکدة الهیات، دانشگاه فردوسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جست و جو در احوال و آثار شادروان محمود رامیار
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2004

[Download]