تحقیقات مهندسی کشاورزی, سال (2004-12)

عنوان : ( بررسی روابط بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی برای برآورد رطوبت خاک )

نویسندگان: اصغر خوشنودیزدی , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل آریا و پاریس یک روش معمولاً پذیرفته شده برای تبدیل منحنی توزیع اندازه ذرات به منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از پارامتر مقیاس بندی (scaling parameter, α) می باشد. در مدل اولیه آریا و پاریس (1981) ، پارامتر مقیاس بندی برای تمام گروههای بافتی خاک، ثابت (38/1) فرض شده بود. در سالهای اخیر، مطالعات متعددی نشان داده است پارامتر مقیاس بندی مقدار ثابتی نبوده و کمیت آن بستگی به توزیع اندازه ذرات خاک دارد. به منظور بررسی روابط بین بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی و همچنین برآورد تقریبی منحنی رطوبتی خاک تحقیقاتی انجام شد که نتایج آن دراین مقاله ارائه می شود. در این مطالعه، پارامتر α تابعی از عدد مقیاس بندی شده تعداد ذرات کروی برای تخمین طول خلل و فرج در نظر گرفته شده است . نتایج نشان داد که α مقداری ثابت نبوده و با افزایش اندازه ذرات خاک به ویژه برای بخش شن تغییر می‌کند. از آنجائی که ، تعیین پارامتر مقیاس بندی مشکل است، یک معادله رگرسیونی برای تخمین پارامتر مقیاس بندی بر اساس پارامترهای توزیع اندازه ذرات خاک بدست آمد (96/0 r2=) و دقت برآورد معادله و روش پارامتر با مقدار ثابت (38/1= α) در تعدادی از خاکهای مناطق آمل، بابل و کرج مقایسه شدند. پیش‌بینی‌های رطوبت خاک نتایج قابل قبول تا عالی را با مقادیر اندازه گیری شده نشان داد. استفاده از یک مقدار ثابت (38/1 = α ) برای رطوبت‌های کم منتج به پیش بینی های کمتر و برای رطوبت‌های بیشتر منجر به پیش‌بینی‌های بیشتر شد. منحنی مشخصه آب خاک به طرز قابل قبولی برای سه نمونه خاک شبیه‌سازی شد.

کلمات کلیدی

, توزیع اندازه ذرات, منحنی مشخصه آب خاک, طول خلل و فرج, پارامتر مقیاس بندی, بافت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201367,
author = {خوشنودیزدی, اصغر and قهرمان, بیژن},
title = {بررسی روابط بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی برای برآورد رطوبت خاک},
journal = {تحقیقات مهندسی کشاورزی},
year = {2004},
month = {December},
issn = {1735-5672},
keywords = {توزیع اندازه ذرات، منحنی مشخصه آب خاک، طول خلل و فرج، پارامتر مقیاس بندی، بافت خاک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روابط بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی برای برآورد رطوبت خاک
%A خوشنودیزدی, اصغر
%A قهرمان, بیژن
%J تحقیقات مهندسی کشاورزی
%@ 1735-5672
%D 2004

[Download]