پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (60), شماره (2), سال (2004-3) , صفحات (53-55)

عنوان : ( تعیین درجه حرارت پایه و بررسی واکنش جوانه زنی بذور گیاه دارویی اسفرزه (Plantag ovata) نسبت به درجه حرارت های مختلف )

نویسندگان: فرزاد نجفی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی واکنش جوانه زنی بذور گیاه دارویی اسفرزه (Plantag ovata) نسبت به درجه حرارتهای مختلف ............

کلمات کلیدی

, اسفرزه, جوانه زنی, در جه حرارت پایه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201376,
author = {نجفی, فرزاد and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {تعیین درجه حرارت پایه و بررسی واکنش جوانه زنی بذور گیاه دارویی اسفرزه (Plantag ovata) نسبت به درجه حرارت های مختلف},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2004},
volume = {60},
number = {2},
month = {March},
issn = {2423-5423},
pages = {53--55},
numpages = {2},
keywords = {اسفرزه، جوانه زنی، در جه حرارت پایه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین درجه حرارت پایه و بررسی واکنش جوانه زنی بذور گیاه دارویی اسفرزه (Plantag ovata) نسبت به درجه حرارت های مختلف
%A نجفی, فرزاد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2004

[Download]