علوم کشاورزی ایران, سال (2004-3)

عنوان : ( بررسي قابليت هضم ماده خشك و درصد پروتئين علوفه سه رقم سورگوم علوفه اي در زمان هاي مختلف برداشت )

نویسندگان: مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201377,
author = {نصیری محلاتی, مهدی and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {بررسي قابليت هضم ماده خشك و درصد پروتئين علوفه سه رقم سورگوم علوفه اي در زمان هاي مختلف برداشت},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {2004},
month = {March},
issn = {5652-1017},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي قابليت هضم ماده خشك و درصد پروتئين علوفه سه رقم سورگوم علوفه اي در زمان هاي مختلف برداشت
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 2004

[Download]