علوم و صنایع کشاورزی, دوره (18), شماره (2), سال (2004-3) , صفحات (139-148)

عنوان : ( بررسی اثر تنش آبی بر روی تبخیر تعرق و شاخصهای تولید گیاه گندم زمستانه )

نویسندگان: محمدمهدی نخجوانی مقدم , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر تنش آبی در مراحل مختلف رشد گیاه گندم زمستانه، آزمایشی در ناحیه مشهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی شامل نه تیمار در سه تکرار اجرا شد. تیمار اول بر اساس آبیاری کامل در تمامی مراحل رشد گیاه (تیمار شاهد)، شش تیمار بر اساس قطع آب به ترتیب در مراحل مختلف رشد جوانه زنی، پنجه زنی، ساقه دهی، گل دهی، دانه بندی و رسیدگی دانه گیاه گندم و دو تیمار باقی مانده نیز براساس کاهش یکسان میزان آب داده شده به میزان 20 و 60 درصد در طول فصل رشد انتخاب شدند و به صورت کرتی آبیاری شدند. با استفاده از معادله بیلان آبی مقادیر تبخیر- تعرق واقعی گیاه در تیمارهای مختلف آزمایشی تعیین شدند. تنش آبی سبب شد تا تبخیر- تعرق گیاه نتواند پس از خاتمه دوره تنش به حد تبخیر- تعرق پتانسیل برسد. افزون بر این تنش آبی همچنین سبب کاهش مقادیر ضریب گیاهی و نمایة سطح برگ شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین مقادیر عملکرد دانه، شاخص برداشت، راندمان مصرف آب و اجزا عملکرد در تیمار شاهد وسایر تیمارهای آزمایشی در سطح 5 درصد وجود داشت. همچنین نتیجه شد که تنش آبی در مراحل دانه بندی وگل دهی گیاه گندم زمستانه از طریق کاهش وزن هزار دانه وتعداد دانه در سنبله بیش از تعداد سنبله در واحد سطح بر عملکرد تأثیر داشته است.

کلمات کلیدی

, گندم زمستانه, تنش آبی, تبخیر- تعرق, عملکرد, ‏‏‏‏‎‎‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201378,
author = {نخجوانی مقدم, محمدمهدی and قهرمان, بیژن},
title = {بررسی اثر تنش آبی بر روی تبخیر تعرق و شاخصهای تولید گیاه گندم زمستانه},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2004},
volume = {18},
number = {2},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {139--148},
numpages = {9},
keywords = {گندم زمستانه، تنش آبی، تبخیر- تعرق، عملکرد،‏‏‏‏‎‎‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تنش آبی بر روی تبخیر تعرق و شاخصهای تولید گیاه گندم زمستانه
%A نخجوانی مقدم, محمدمهدی
%A قهرمان, بیژن
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2004

[Download]