علوم کشاورزی ایران, دوره (35), شماره (3), سال (2004-11) , صفحات (691-697)

عنوان : Formulating broiler diets on the basis of total vs digestible amino acids ( استفاده از ضرایب قابلیت هضم لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار در بهینه سازی عملکرد جوجه های گوشتی )

نویسندگان: دستار , ابوالقاسم گلیان , محسن دانش مسگران , فریدون افتخارشاهرودی , حسن کرمانشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه تأثیر مقدار پروتئین جیره و روش جیره نویسی بر صفات تولیدی جوجه های گوشتی سویه تجاری رأس در مرحله اول رشد، یک آزمایش فاکتوریل متشکل از دو فاکتور مقدار پروتئین جیره (19 و 23 درصد) و روش جیره نویسی (بر اساس مقدار اسید آمینه کل و قابل هضم) در قالب طرح کامل تصادفی انجام شد. چهار تیمار غذایی که همگی حاوی 3200 کیلو کالری انرژی قابل سوخت و ساز تصحیح شده برای نیتروژن و حداقل مقادیر مواد مغذی توصیه شده توسط انجمن ملی تحقیقات آمریکا بودند، به 7 گروه جوجه خروس 5 تایی داده شدند. ترکیب مواد مغذی تمام خوراکهای آزمایشی به استثنای درصد پروتئین، لیزین و سایدهای آمینه گوگرد دار یکسان و برابر حداقل احتیاجات توصیه شده توسط انجمن ملی تحقیقات آمریکا بود. خوراکهای آزمایشی 1 و 3 حاوی 1/1 درصد لیزین کل، 9/0 درصد اسیدهای آمینه گوگرددار کل (مقادیر توصیه شده توسط انجمن ملی تحقیات آمریکا) و به ترتیب حاوی 23 و 19 درصد پروتئین خام بودند. خوراکهای آزمایشی 2 و 4 به ترتیب حاوی 23 و 19 درصد پروتئین بودند که در آنها اسیدهای آمینه سنتز شده L-لیزین و DL- متیونین جایگزین نشاسته در خوراکهای آزمایشی 1 و 3 شد تا مقادیر لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار قابل هضم آنها به ترتیب 04/1 و 846/0 درصد (مقادیر تعیین شده در آزمایش) شود. پروتئین جیره تأثیری بر افزایش وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی جوجه ها نداشت، در حالیکه اثر روش جیره نویسی بر اساس اسید آمینه قابل هضم نسبت به کل بر عملکرد جوجه ها معنی دار بود (05/0P<). جوجه هایی که بر اساس اسید آمینه قابل هضم تغذیه شده بودند نسبت به اسید آمینه کل 26 گرم افزایش وزن بیشتری در طی دوره رشد داشتند (485 گرم نسبت به 459 گرم) و ضریب تبدیل غذایی آنها 06/0 واحد کمتر بود.

کلمات کلیدی

, جیره نویسی, اسید آمینه قابل هضم, لیزین, اسیدهای آمینه گوگرددار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201383,
author = {دستار and گلیان, ابوالقاسم and دانش مسگران, محسن and افتخارشاهرودی, فریدون and کرمانشاهی, حسن},
title = {Formulating broiler diets on the basis of total vs digestible amino acids},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {2004},
volume = {35},
number = {3},
month = {November},
issn = {5652-1017},
pages = {691--697},
numpages = {6},
keywords = {جیره نویسی، اسید آمینه قابل هضم، لیزین، اسیدهای آمینه گوگرددار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Formulating broiler diets on the basis of total vs digestible amino acids
%A دستار
%A گلیان, ابوالقاسم
%A دانش مسگران, محسن
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%A کرمانشاهی, حسن
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 2004

[Download]