علوم آب و خاک, دوره (8), شماره (4), سال (2004-12) , صفحات (99-108)

عنوان : Digestible lysine and sulfur amino acid requirements of young male broilers in the starter period ( تعیین احتیاجات لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار قابل هضم جوجه های گوشتی در مرحله اول رشد )

نویسندگان: دستار , ابوالقاسم گلیان , محسن دانش مسگران , فریدون افتخارشاهرودی , حسن کرمانشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دو آزمایش با استفاده از جوجه خروس های گوشتی سویه تجاری راست به منظور تعیین احتیاجات لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار قابل هضم در مرحله اول رشد (سن 6 تا 16 روزگی) انجام شد. برای هر آزمیاش یک جیره پایه متشکل از ذرت و کنجاله سویا حاوی 19 درصد پروتئین خام و 3200 کیلوکالری انرژی قابل سوخت و ساز تهیه شد. جیره پایه آزمایش تعیین احتیاجات لیزین حاوی 7/0 درصد لیزین و جیره پایه آزمایش تعیین احتیاجات اسیدهای آمینه گوگرد دارد حاوی 445/0 درصد متیونین + سیستین بود. برای تهیه سایر تیمارهای مربوط به هر آزمایش مقادیر متفاوتی از اسیدآمینه مصنوعی مربوطه جایگزین نشاسته شد تا سطوح مختلف اسیدآمینه بدست آید. در هر آزمایش یک جیره شاهد متشکل از ذرت و کنجاله سویا حاوی 3200 کیلوکالری انرژی قابل سوخت و ساز و 23 درصد پروتئین به منظور مقایسه در نظر گرفته شد. تمام اسیدهای آمینه ضروری، به استثنای اسیدآمینه تحت آزمایش، 10 درصد بالاتر از مقادیر توصیه شده توسط انجمن ملی تحقیقات در نظر گرفته شد. نتایج این آزمایش نشان می دهد که احتیاجات لیزین و اسیدهای آمینه گوگرد دار قابل هضم برای بیشینه رشد بر اساس مدل آستانه ای به ترتیب 04/1 و 846/0 درصد و بر اساس تابع نمایی 01/1 و 841/0 درصد است.

کلمات کلیدی

, اسیدآمینه, احتیاجات, لیزین, اسیدهای آمینه گوگرد دار, قابلیت هضم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201384,
author = {دستار and گلیان, ابوالقاسم and دانش مسگران, محسن and افتخارشاهرودی, فریدون and کرمانشاهی, حسن},
title = {Digestible lysine and sulfur amino acid requirements of young male broilers in the starter period},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2004},
volume = {8},
number = {4},
month = {December},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {99--108},
numpages = {9},
keywords = {اسیدآمینه، احتیاجات، لیزین، اسیدهای آمینه گوگرد دار، قابلیت هضم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Digestible lysine and sulfur amino acid requirements of young male broilers in the starter period
%A دستار
%A گلیان, ابوالقاسم
%A دانش مسگران, محسن
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%A کرمانشاهی, حسن
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2004

[Download]