علوم و صنایع کشاورزی, دوره (18), شماره (2), سال (2004-3) , صفحات (61-68)

عنوان : ( مقایسه تاثیر میزان انرژی و پروتئین پیشنهادی AFRC و NRC بر عملکرد گاو شیری )

نویسندگان: عزیزی، رمضانعلی , افضل زاده، احمد , محسن دانش مسگران , فضائلی، خسن ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گاو شیری، استاندارد غذایی، AFRC، NRC.

کلمات کلیدی

, گاو شیری, استاندارد غذایی, AFRC, NRC.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201385,
author = {عزیزی، رمضانعلی and افضل زاده، احمد and دانش مسگران, محسن and فضائلی، خسن},
title = {مقایسه تاثیر میزان انرژی و پروتئین پیشنهادی AFRC و NRC بر عملکرد گاو شیری},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2004},
volume = {18},
number = {2},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {61--68},
numpages = {7},
keywords = {گاو شیری، استاندارد غذایی، AFRC، NRC.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تاثیر میزان انرژی و پروتئین پیشنهادی AFRC و NRC بر عملکرد گاو شیری
%A عزیزی، رمضانعلی
%A افضل زاده، احمد
%A دانش مسگران, محسن
%A فضائلی، خسن
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2004

[Download]