زیست شناسی ایران, سال (2004-3) , صفحات (59-69)

عنوان : ( گزارش 4 گونه از آسکومیت های ایران )

نویسندگان: محمود ذکائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور شناسایی قارچهای آسکومیست

کلمات کلیدی

, آسکومیست ها , مازندران , ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201401,
author = {ذکائی, محمود},
title = {گزارش 4 گونه از آسکومیت های ایران},
journal = {زیست شناسی ایران},
year = {2004},
month = {March},
issn = {2008-9406},
pages = {59--69},
numpages = {10},
keywords = {آسکومیست ها -مازندران -ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گزارش 4 گونه از آسکومیت های ایران
%A ذکائی, محمود
%J زیست شناسی ایران
%@ 2008-9406
%D 2004

[Download]