دانشگاه علوم پزشکی همدان, دوره (9), شماره (2), سال (2002-4) , صفحات (11-17)

عنوان : ( مطالعه اثرات دیابت مادری در ایجاد ناهنجاری های جنینی در رت )

نویسندگان: محمدرضا نیکروش , مرتضی بهنام رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجربه نشان داده است که در مادران دیابتیک ، کاهش انسولین از یک سو و افزایش سطح گلوکز خون از سوی دیگر می تواند گردش خون جنین را نیز تحت تأثیر قرار داده و از این طریق بر روند تکامل و تمایز بافتهای جنینی تأثیر بگذاردو شکل گیری طبیعی بخش های مختلف از جمله سیستم اسکلتی ، سیستم قلبی عروقی و سیستم عصبی مرکزی را به مخاطره اندازد . در این پژوهش سعی شده است تا با ایجاد دیابت تجربی که بر روی حیوان آزمایشگاهی صورت گرفته است،اثرات دیابت مادری بر روی تغییرات تکاملی جنین در رت مورد مطالعه قرار گیرد. برای این منظور ، سلولهای بتای پانکراس ٧ رت باکره از نژاد ویستار بطور شیمیایی و از طریق یک نوبت ٠ میلی لیتر سرم فیزیولوژی خاموش شدند و مشابه این / ١٦٠ آلوکسان محلول در ١ mg/kg تزریق زیر جلدی عمل در ٧ نمو نه گروه کنترل فقط با تزریق واحد معادل از سرم فیزیولوژی صورت پذیرفت . سپس رت های دیابتیک هر دو گروه با رت های نرسالم آمیزش داده شدند و روز صفر حاملگی در آنان مشخص گردید. سپس جنین های متعلق به هریک از مادران در روزچهاردهم حاملگی جمع آوری و شمارش شدند و پس از فیکساسیون در محلول فرمالین ١٠ % به کمک استرئومیکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های حاصل از این پژوهش نشان میدهد که در مقایسه جنینهای گروه تجربی ، نسبت به کنترل ، علاوه بر نیز به شکل معنی داری در جنینهای تجربی (CR) کاهش چشمگیری که در تعداد آنها وجود دارد طول سری دمی علاوه بر این، نتایج مشخصی از نقایص ماکروسکوپی متفاوت از جمله نقص دستگاه .(P< کاهش یافته است ( 0.001 بینایی (نامشخص بودن شکاف پلک ی ) و شنوایی (عدم تکامل گوش خارجی ) و نقص های دیگری از قبیل عدم تشکیل استخوانهای جمجمه و ایجاد اگزانسفالی ، نقص در شکل گیری طبیعی پوزه و باز ماندن جدار توراکس و نقایص اندام حرکتی در بعضی از جنینهای تجربی به چشم می خورد. پیدایش تغییرات تکاملی غیر طبیعی از قبیل آنچه که در نتایج حاصل از این مطالعه بدست آمد می تواندنشانگر این واقعیت ب اشد که نوسانات گلوکز خون مادران دیابتی بگونه ای م ی تواند بر تکامل جنینی تأثیر بگذارد و منجر به بروز ناهنجاریهای متفاوت شود.

کلمات کلیدی

, آبستنی, دیابت شیرین تجربی, موش,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201406,
author = {محمدرضا نیکروش and بهنام رسولی, مرتضی},
title = {مطالعه اثرات دیابت مادری در ایجاد ناهنجاری های جنینی در رت},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی همدان},
year = {2002},
volume = {9},
number = {2},
month = {April},
issn = {1025-4285},
pages = {11--17},
numpages = {6},
keywords = {آبستنی، دیابت شیرین تجربی، موش، ناهنجاریها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه اثرات دیابت مادری در ایجاد ناهنجاری های جنینی در رت
%A محمدرضا نیکروش
%A بهنام رسولی, مرتضی
%J دانشگاه علوم پزشکی همدان
%@ 1025-4285
%D 2002

[Download]