دانشگاه علوم پزشکی همدان, دوره (10), شماره (2), سال (2003-7) , صفحات (29-35)

عنوان : ( بررسی اثرات میدانهای الکترومغناطیسی بر حفظ نورنهای گانگلیون های ریشه خلفی عصب سیاتیک ضایعه دیده در رت )

نویسندگان: محمدرضا نیکروش , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , مریم پوربخشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201410,
author = {محمدرضا نیکروش and بهنام رسولی, مرتضی and مهدوی شهری, ناصر and پوربخشی, مریم},
title = {بررسی اثرات میدانهای الکترومغناطیسی بر حفظ نورنهای گانگلیون های ریشه خلفی عصب سیاتیک ضایعه دیده در رت},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی همدان},
year = {2003},
volume = {10},
number = {2},
month = {July},
issn = {1025-4285},
pages = {29--35},
numpages = {6},
keywords = {عصب سیاتیک، عقده های نخاعی، موش، میدانهای الکترومغناطیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات میدانهای الکترومغناطیسی بر حفظ نورنهای گانگلیون های ریشه خلفی عصب سیاتیک ضایعه دیده در رت
%A محمدرضا نیکروش
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مهدوی شهری, ناصر
%A پوربخشی, مریم
%J دانشگاه علوم پزشکی همدان
%@ 1025-4285
%D 2003

[Download]