علوم تشریح - Anatomical Sciences, دوره (1), شماره (5), سال (2004-1) , صفحات (21-28)

عنوان : ( مطالعه الکترومیو گرافی آثار ترمیمی وابسته به سن در ضایعه عصب سیاتیک رت )

نویسندگان: محمدرضا نیکروش , مرتضی بهنام رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201411,
author = {محمدرضا نیکروش and بهنام رسولی, مرتضی},
title = {مطالعه الکترومیو گرافی آثار ترمیمی وابسته به سن در ضایعه عصب سیاتیک رت},
journal = {علوم تشریح - Anatomical Sciences},
year = {2004},
volume = {1},
number = {5},
month = {January},
issn = {1728-6158},
pages = {21--28},
numpages = {7},
keywords = {عصب سیاتیک، ترمیم وابسته به سن، الکترومیوگرافی، رت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه الکترومیو گرافی آثار ترمیمی وابسته به سن در ضایعه عصب سیاتیک رت
%A محمدرضا نیکروش
%A بهنام رسولی, مرتضی
%J علوم تشریح - Anatomical Sciences
%@ 1728-6158
%D 2004

[Download]