علوم پایه پزشکی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2003-4) , صفحات (70-74)

عنوان : ( بررسی اثر تجویز یک نوبت عصاره مغز جنین بر حفظ نورنهای حرکتی نخاع پس از قطع عصب سیاتیک در رت )

نویسندگان: محمدرضا نیکروش , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , مریم طهرانی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201412,
author = {محمدرضا نیکروش and بهنام رسولی, مرتضی and مهدوی شهری, ناصر and مریم طهرانی پور},
title = {بررسی اثر تجویز یک نوبت عصاره مغز جنین بر حفظ نورنهای حرکتی نخاع پس از قطع عصب سیاتیک در رت},
journal = {علوم پایه پزشکی ایران},
year = {2003},
volume = {6},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-3874},
pages = {70--74},
numpages = {4},
keywords = {عصاره مغز جنین، نورنهای حرکتی، عصب سیاتیک، رت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تجویز یک نوبت عصاره مغز جنین بر حفظ نورنهای حرکتی نخاع پس از قطع عصب سیاتیک در رت
%A محمدرضا نیکروش
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مهدوی شهری, ناصر
%A مریم طهرانی پور
%J علوم پایه پزشکی ایران
%@ 2008-3874
%D 2003

[Download]