علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (10), شماره (3), سال (2003-11) , صفحات (65-76)

عنوان : ( بررسی ویژگیهای کیفی واریته های گوجه فرنگی )

نویسندگان: مصطفی مظاهری طهرانی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گوجه فرنگی یکی از عمده ترین محصولات زراعی است. تولید جهانی آن در سال 2000 حدود 8/98 میلیون تن (درسطح زیر کشت 128 هزار هکتار) بوده است. با توجه به تنوع بسیار زیاد واریته های آن نیاز است، قبل از تولید هر محصول بررسی دقیقی روی ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و حسی واریته های گوجه فرنگی متناسب با مدیریت کاشت هر منطقه صورت گیرد، تا بتوان بر اساس نوع کاربری بهترین واریتة گوجه فرنگی را پیشنهاد نمود. بنابراین نخستین گام در بهینه سازی ساختار زنجیرة تولید و فرآوری گوجه فرنگی انتخاب واریتة مناسب است. در این تحقیق نیز بررسی جامعی روی ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و حسی 17 واریتة گوجه فرنگی در سه زمان برداشت(چین) در منطقه مشهد انجام شده است. تجزیه و تحلیل آماری ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و حسی واریته های مورد بررسی در دو گروه واریته های هیبرید و استاندارد انجام پذیرفت، نتایج نشان داد که واریته های هیبرید ال.تی.اچ.بی(020) و دوال پلاس و واریته های استاندارد ارلی اوربانا-وای و کال جی. ان. -3 در طی زمان برداشت دارای ویژگیهای مطلوب و ثابتی برای مصرف تازه خوری و فرآوری هستند.

کلمات کلیدی

, گوجه فرنگی, واریته, زمان برداشت, ویژگیهای فیزیکی, شیمیایی و حسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201415,
author = {مظاهری طهرانی, مصطفی and مرتضوی, سید علی and شهیدی, فخری and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی ویژگیهای کیفی واریته های گوجه فرنگی},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2003},
volume = {10},
number = {3},
month = {November},
issn = {1028-3099},
pages = {65--76},
numpages = {11},
keywords = {گوجه فرنگی، واریته، زمان برداشت، ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و حسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ویژگیهای کیفی واریته های گوجه فرنگی
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%A مرتضوی, سید علی
%A شهیدی, فخری
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2003

[Download]