علوم آب و خاک, دوره (8), شماره (2), سال (2004-3) , صفحات (1-14)

عنوان : ( اصلاح و روابط شدت - مدت - فراوانی بارندگی در ایران )

نویسندگان: بیژن قهرمان , حمیدرضا آب خضر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داشتن شدت بـارندگی در دوره‌های بازگشت مختلف بـرای بسیاری از مدل‌های هیدرولوژی الزامی است. روابط شدت – مدت – فراوانی بارندگی از زمان‌های قدیم در نقاط مختلفی از جهان بررسی شده است. در حال حاضر جدیدترین اطلاعات منحنی‌های شدت – مدت – تناوب بارندگی در ایران، مربوط به 66 ایستگاه سازمان هواشناسی است که در سال 1374 منتشر شده است. روابط جامع مقدار- مدت – تناوب بارندگی برای این اطلاعات به دست آمد. نتایج بدست آمده تغییرات محسوسی را نسبت به تحقیقات پیشین در ایران نشان داد. این امر می‌تواند مربوط به تغییر پارامترهای توابع توزیع احتمال سری زمانی شدت‌های بارندگی به دلیل افزایش طول دوره آمـاری باشد. همچنین روابـطی برای برآورد مـقدار عددی باران ساعتی ده ساله برای ایران از روی پارامترهایی چون میانگین باران سالانه و میانگین حداکثر بارش روزانه ارائه گردید. چنین رابطه‌ای برای کل ایستگاه‌ها و همچنین برای تقسیم‌بندی‌های مختلفی از ایستگاه‌ها (بــر اساس مـقدار بــاران سالانه، بر اساس تقسیم‌بندی ظاهری اقلیمی) به دست آمد. اعتبار کلیه روابط بر اساس 8 ایستگاه مستقل که توزیع مکانی مناسبی در کشور داشتند، بررسی شد و نشان داده شد که در صورت انتخاب محدوده مناسبی برای ایستگاه، دقت روابط قابل قبول خواهد بود. همچنین نشان داده شد که روابط قبلی برای برآورد باران ساعتی ده ساله در ایران دیگر کارایی ندارد.

کلمات کلیدی

, شدت – مدت – فراوانی (IDF), باران ساعتی ده ساله, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201420,
author = {قهرمان, بیژن and آب خضر, حمیدرضا},
title = {اصلاح و روابط شدت - مدت - فراوانی بارندگی در ایران},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2004},
volume = {8},
number = {2},
month = {March},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {شدت – مدت – فراوانی (IDF)، باران ساعتی ده ساله، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اصلاح و روابط شدت - مدت - فراوانی بارندگی در ایران
%A قهرمان, بیژن
%A آب خضر, حمیدرضا
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2004

[Download]