مطالعات اسلامی, دوره (4), شماره (62), سال (2003-2) , صفحات (13-61)

عنوان : ( راوی کتاب سلیم در ترازو )

نویسندگان: مهدی جلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای بررسی ونقدهرکتاب، دوراه پیش پای پژوهشگرونقادوجوددارد...

کلمات کلیدی

, ابان بن ابی عیاش , کتاب سلیم, راوی کتاب سلیم...
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201444,
author = {جلالی, مهدی},
title = {راوی کتاب سلیم در ترازو},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2003},
volume = {4},
number = {62},
month = {February},
issn = {1010-4992},
pages = {13--61},
numpages = {48},
keywords = {ابان بن ابی عیاش ،کتاب سلیم،راوی کتاب سلیم...},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راوی کتاب سلیم در ترازو
%A جلالی, مهدی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2003

[Download]