مطالعات اسلامی, دوره (35), شماره (62), سال (2003-3) , صفحات (112-131)

عنوان : ( پژوهش درباره زیارت های جامعه )

نویسندگان: سیدکاظم طباطبائی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زیارت پیشوایان معصوم (ع) آدابی دارد. از جملة آن آداب، خواندن زیارتنامه‌ها و اذکار مخصوصی است که از ائمه (ع) به دست ما رسیده است. عالمان امامی این زیارتنامه‌ها و اذکار را در مطاوی کتابهای حدیث یا در مؤلَّفاتی مستقل ثبت کرده‌اند. در میان زیارتنامه‌های مأثور، زیارتهایی هست که با عنوان «زیارات جامعه» شناخته می‌شود. از میان زیارتهای جامعه، دو زیارت جامعة کبیره و جامعة صغیره از شهرتی ویژه برخوردار است. نگارنده در این مقاله پس از توصیف زیارتهای جامعه، با مراجعه به کتب اهل فن مقدار اعتبار و ضعف و قوّت این دو زیارت را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که با صرف نظر از صحّت مضامین این دو زیارت، سند زیارت جامعة صغیره از زیارت جامعة کبیره از قوّت و استحکامی بیشتر برخوردار است.

کلمات کلیدی

, زیارت, زیارتهای جامعه, زیارتهای مخصوص, زیارتهای مطلق, زیارت جامعة کبیره, زیارت جامعة صغیره.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201445,
author = {طباطبائی پور, سیدکاظم},
title = {پژوهش درباره زیارت های جامعه},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2003},
volume = {35},
number = {62},
month = {March},
issn = {1010-4992},
pages = {112--131},
numpages = {19},
keywords = {زیارت، زیارتهای جامعه، زیارتهای مخصوص، زیارتهای مطلق، زیارت جامعة کبیره، زیارت جامعة صغیره.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهش درباره زیارت های جامعه
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2003

[Download]